کانادا به شهروندان کانادایی و کسانی که اقامت دائم دارند اجاره می دهد تا اعضای خانواده خارجی خود را برای گرفتن اقامت دائم حمایت کنند.  حمایت اعضای خانواده برای والدین، پدر بزرگ و مادربزرگ ها، همسران، شرکای قانون عادی (شامل همراهان هم جنس) و فرزندان وابسته میسر است. در برخی پرونده ها شما حتی ممکن است بتوانید خواهران و برادران، دختر خواهر یا پسر برادر و برخی دیگر از فامیل وابسته را حمایت کنید.

این نوع از حمایت قوانین خود را دارد. برخی از انها به امضا قرارداد و اینکه ضوابط مالی رعایت شوند نیاز دارند درحالی که دیگران یک مرحله پیچیده برای اثبات رابطه واقعی و حقیقی دارند. iMAN4 IMMIGRATION در انواع مختلف مهاجرت اعضای خانواده تخصص دارند و به شما در طی کل مراحل این برنامه کمک خواهند کرد. از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید تا در مورد پرونده شما صحبت کنیم!