کشور کانادا 3 ناحیه و 10 ایالت دارد. هر کدام از این ناحیه ها برنامه مهاجرتی خود را دارد. این برنامه یک چتر فدرال از تقریبا صد روش مهاجرت ایالتی متحد با یازده برنامه ایالتی عمده است. بعضی از این برنامه ها  با سیستم اکسپرس اینتری مرتبط است.

برنامه مهاجرتی ایالت Ontario، برنامه مهاجرتی ایالت Alberta، برنامه مهاجرتی ایالت British Columbia، برنامه مهاجرتی ایالت Manitoba، برنامه مهاجرتی ایالت Saskatchewan، برنامه مهاجرتی ایالت New Brunswick، برنامه مهاجرتی ایالت  Nova Scotia، برنامه مهاجرتی ایالت Prince Edward Island، برنامه مهاجرتی ایالت Newfoundland and Labrador، برنامه نامزد Yukon، برنامه نامزد قلمرو Northwest.

iMAN4 IMMIGRATION  می تواند به شما کمک کند تا بهترین برنامه ایالتی را در مورد خاص شما پیدا کنید. فرم ارزیابی را برای ما بفرستید و وقت مشاوره بگیرید!