ویزای راه اندازی کار یک برنامه مهاجرتی فدرال با هدف جذب کارآفرینان خلاق و نوآور به کانادا است. دولت ساختارهای مالی مختلفی را به منظور فراهم کردن سرمایه گذاری در پروژه های موثر در آینده طراحی کرده است. اینها Venture Capital Funds, Business Angels, Business Incubators  هستند.

ویزای راه اندازی کاراجازه می دهد تا پتج نفر از اعضای اصلی یک گروه برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. همه اعضای گروه راه اندازی کار اجازه دارند برای همسران و فرزندان خود تقاضای اقامت دائم کنند. iMAN4 IMMIGRATION  به شما در راه اندازی کار کمک خواهد کرد تا یک سرمایه گذار مناسب که به شما کمک خواهد کرد تا نامه حمایت را بگیرید و برای اقامت دائم کانادا اقدام کنید!